NYHETER & INFORMATION            arkiv

En Påskhälsning

Hej kära kollegor, vill gärna sända en Påskhälsning och önskan om en skön ledighet med lite vårvärme. Våra vänner i norr har fortfarande snö kvar men ljuset kommer åter och dagarna blir längre, vårvinter på fjället kan ju vara fantastiskt.

Dagarna till kongressen i Stockholm närmar sig och vi gläds åt att många har anmält sig. Det blir en härlig kongress med många glada möten, intressanta föreläsningar och nyheter från våra samarbetspartners, företagen som alltid bidrar med viktig information, intressanta produkter och en del klurigheter.

Vi i styrelsen hoppas på stort deltagande vid årsmötet på torsdagen, kallelsen har skickats ut i god tid. Ni hittar den och verksamhetsberättelse på medlemssidan under årsmöte, även den ekonomiska rapporten kommer att finnas där. Styrelsens uppdrag är att förvalta och tillvarata medlemmarnas och föreningens intressen. Det är viktigt med återkoppling från våra medlemmar och årsmötet är ett viktigt tillfälle för det. 

I år är frågan om hemsidans utseende och kostnad en viktigt punkt där styrelsen önskar
delaktighet och återkoppling från medlemmarna. Om Du inte har möjlighet att komma på
kongressen kanske Du ändå har möjlighet att komma på årsmötet på torsdagen 16:30-18:00.

Önskar Er alla en Glad Påsk och att vi ses i Stockholm!

Eva Westling
Avgående Ordförande i UTF

Utbildning inkontinens

Det är positivt att det finns en del kurser och utbildningar runt om i landet inom inkontinens, förskrivning av inkontinenshjälpmedel etc.

Nyligen fick vi tips om att kursen Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel 7,5 hp kommer att starta i början av nästa år på Örebro Universitet.

Vi tar tacksam emot fler tips om kurser och utbildningar inom vårt intresseområde.

Ni kan läsa de vi har vetskap om på hemsidan, vilken uppdateras när information inkommer.

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

SBU har publicerat en ny så kallad Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor med namnet Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan

Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

För att kvinnors förlossningsskador ska kunna förebyggas, diagnostiseras och behandlas effektivare behöver vi mer kunskap. SBU har sammanställt en rapport med prioriteringar för den viktigaste forskningen inom fem områden.
  
Effekten av information till den som drabbats av en förlossningsskada samt vilket bemötande denne får av vårdpersonal hamnar högt på de önskelistor som vårdpersonal och förlossningsskadade kvinnor enats om.
Effekten av kontinuerlig utbildning till vårdpersonal och personalens arbetsmiljö är andra frågor som prioriterats.
SBU har arbetat enligt en prioriteringsmetod som tagits fram av brittiska James Lind Alliance, ett koncept som låter fler än enbart forskare och experter komma till tals. Nästan 1 000 personer har bidragit genom att skicka in forskningsfrågor, och 64 personer har medverkat i workshoppar och prioriterat frågor. Karin Rydin är en av projektledarna vid SBU:
– Det har varit både kvinnor med egna erfarenheter av förlossningsskador och vårdpersonal, till exempel barnmorskor, läkare och fysioterapeuter. Många har uttryckt hur positivt det har varit att få chans att få lyfta fram vad de själva anser som viktigast.
Deltagarna har fått ta fram mer specifika topp-tio-listor inom fem tidigare prioriterade huvudområden: Diagnostik, prevention, behandling av grad 2 respektive grad 3–4-bristningar samt behandlingar av skador på levatormuskeln.


Om SBU:s arbete med prioritering av forskning kring förlossningsskador
Den nu publicerade rapporten är ett regeringsuppdrag.
Projektet är en fördjupning av de fem högst rankade områdena i en översiktlig prioritering som gjordes 2018. Denna hade i sin tur sin bakgrund i två vetenskapliga översikter från SBU (2016) om analsfinkterskador och behandling av förlossningsskador vilka visade på många, och allvarliga, kunskapsluckor. Under 2019 kommer SBU att fortsätta arbetet med forskning kring förlossningsskador genom att närmare undersöka ”core outcomes”, de viktigaste utfallsmåtten för att få ett bra resultat av en viss insats.


Kontaktperson: Karin Rydin, projektledare SBU, tel 08-412 32 27, karin.rydin@sbu.se

Rapport från styrelsens arbetsdagar


Hej alla kära medlemmar och kollegor. Med fint vårväder i Uppsala så har UTF:s styrelse träffats för vårterminens arbetsdagar den 22-23/3, här följer en rapport.

Styrelsemötet följer en diger dagordning och vi vill informera er alla om vad som har diskuterats på arbetsdagarna.

En viktig punkt är utvärdering av vårt arbete med verksamhetsmålen 2018 och glädjande är att UTF-broschyren nu är översatt till engelska och norska. Så nu kan vi sprida broschyren på ICS i Göteborg. Tänk på att ta med er broschyren när ni åker på kongresser, möten och utbildningar för att skapa intresse och sprida kunskap om vad en uroterapeut gör.

På agendan var även verksamhetsmål och budget för 2019. Ekonomin är fortsatt god vilket gör att vi kan dela ut många stipendier även i år.  

Hemsidan är en stor och viktig fråga. Arbetsgruppen som tillsattes vid årsmötet i Luleå har tagit in offerter, diskuterat och haft flera möten. På årsmötet i Stockholm kommer det att presenteras en sammanställning med förslag till beslut om hemsidans fortsatta utveckling. Vi hoppas att många medlemmar kommer till årsmötet för detta viktiga beslut.

Utbildningsutskottet har i samarbete med styrelsen arbetat fram en enkät för att få information om hur många uroterapeuter som är verksamma i Sverige, Norge och Danmark. Enkäten efterfrågar förutom arbetsområde även hur det framtida bemannings och utbildningsbehovet ser ut. Enkäten kommer att presenteras under kongressen.

Anna-Lena Hellström och Eva Westling har fått tid för presentation av uroterapi under ICS i Göteborg på sjuksköterskeprogrammet. Presentationen omfattar 40 minuter där  UTF i Norden och utbildningen i Bremen får möjlighet att ge en kort presentation av verksamheten i varje land.

Det är många som undrar hur det går med kursen i Malmö i omvårdnad vid tarmdysfunktion 7.5 p, kursplanen är inlämnad till Lund men vi har tyvärr inte fått svar om godkännande än.

Kongressgruppen i Stockholm har satt ihop ett spännande och underhållande program, gå in på hemsidan för UTF:s kongress och titta på programmet.

Vi ser fram emot att träffas i Stockholm den 9-10 maj!
Vänliga Hälsningar till Er alla från styrelsen i UTF

Information inför årets kongress

Vi ser alla fram mot vårens kongress i Stockholm och hoppas förstås att många har möjlighet att deltaga. 

Programmet
 hittar ni nu på hemsidan, inspirerande föreläsningar varvat med möjlighet att träffa kollegor och
representanter från våra samarbetspartners dvs företagen med stor variation av produkter som förevisas. 

På årsmötet hoppas vi också på stor anslutning för att kunna enas om viktiga frågor såsom UTF´s hemsida. Vilka krav på funktionen har våra medlemmar? Det är en stor fråga som också innebär stora kostnader.
På årsmötet 2018 i Luleå tillsattes en arbetsgrupp som nu vill presentera ett förslag för beslut. Vi vill därför uppmana så många som möjligt att delta i denna diskussion. Övriga frågor såsom ekonomi är i god balans. Verksamhetsberättelse för 2018 finns att läsa på hemsidan. 

Påminner också om att Du kan sända förslag i form av motion, enligt mallen som finns på interna sidan under Årsmöte, senast 6 veckor före årsmötet 9 och 10 maj. 

Påminner även om möjlighet att söka stipendier och Diplomering, information och ansökningshandlingar med adress finner du på interna hemsidan under Stipendium. Ansökan är välkommen senast 31 mars. 

Kom också ihåg att förnya Ditt medlemskap som i år är sänkt till 300 Skr och 300 Nkr samt för pensionär
och studerande 150 kr. Danmark har en avgift på 200 Dk till UTF då de också har en egen föreningsavgift
i Danmark. I Sverige kan Du enkelt Swischa till nr 123 165 95 31 kom ihåg namn och adress. Kontonummer
för Norska och Danska medlemmar finner Du på hemsidan.

Väl mött i Stockholm i maj!

Vänliga hälsningar
Eva Westling
Ordförande i UTF

Nytt kull med uroterapistudenter

Nå er vi godt i gang med nytt kull med 24 uroterapistudenter ved Høgskulen på Vestlandet. 

Öka kunskapen om inkontinens på vårdutbildningarna

Tre personer föreslår att en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem ska införas i samtliga sjuksköterskors grundutbildning. Personerna är Gregor Larsson (ordförande i Sinoba, föreningen för urininkontinens och blåsproblem), Ian Milsom (professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för Gothenburg Continence Research Center) och Ingrid Sannum (Commercial Director Sweden, Health and Medical Solutions, Essity).


En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.